x
menu
a a a

Komunikaty ws. zagrożenia spowodowanego koronawirusem (COVID-19)

Konto dla osób/grup  chętnych do realizacji VII Tradycji AA: 

Nr konta PLN:      33 1090 1043 0000 0001 0067 9467
Nr konta EUR:   PL43 1090 2590 0000 0001 4680 8044
Nr konta GBP:   PL80 1090 2590 0000 0001 4680 8057                                                                                                                                

Dla wpłat z zagranicy: kod Swift (BIC): WBKPPLPP

SANTANDER BANK POLSKA SA  4 Oddział w Warszawie, ul. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa

 


Komunikat nr 4/21 z 07.05.2021

 

W zawiązku z licznymi zapytaniami członków Wspólnoty Anonimowych Alkoholików o przepisy dotyczące możliwości organizowania mityngów, Zarząd BSK AA w Polsce przedstawia wyciąg z aktualnie obowiązującego Rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Warszawa, 7 maja 2021 r.

Przepisy regulujące możliwość organizowania mityngów AA z znajdują się w poniższych paragrafach wyżej przywołanego rozporządzenia:

§ 9

Ust. 34. Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. (*)

§ 26.

Ust. 1. Do dnia 5 czerwca 2021 r. zakazuje się organizowania lub udziału w zgromadzeniach w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1, albo decyzji, o mowa w art. 26b ust. 1 tej ustawy, przy czym:

1) maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5;

2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Ust. 2. Do dnia 14 maja 2021 r. uczestnicy zgromadzenia, o mowa w ust. 1, są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1.

Ust. 3. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. uczestnicy zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z nakazem określonym w § 25 ust. 1, chyba że zgromadzenie odbywa się na otwartym powietrzu.(**)

Ust. 14. Do dnia 28 maja 2021 r. zakazuje się organizowania i udziału w innych niż określone w ust. 1 zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

2) imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz osób z nią zamieszkujących lub gospodarujących;

3) zgrupowań, spotkań lub zebrań związanych z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich).

Ust.15. Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. zakazuje się organizowania i udziału w innych niż określone w ust. 1 zgromadzeniach, w tym imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

2) imprez i spotkań do 25 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie; do limitu nie wlicza się osoby organizującej imprezę lub spotkanie oraz z nią zamieszkujących lub gospodarujących

3) imprez i spotkań do 50 odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży, o których mowa w § 9 ust. 15 pkt 2;***

4) zgrupowań, spotkań lub zebrań związanych z realizacją zadań mających na celu zwalczanie lub zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakaźnych zwierząt, w tym zwierząt wolno żyjących (dzikich).

Ust. 16. Do liczby o mowa w ust. 14 pkt 2 i ust. 15 pkt 2 i 3, nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(*) przepis ten dotyczy Fundacji BSK AA w Polsce w zakresie działania PiK-ów, organizacji warsztatów, Zlotów Radości AA itp.

(**) definicja zgromadzenia zawarta w art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach

  1. Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

  2. Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłymi niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

(***) § 9 ust. 15 pkt 2 rozporządzenia mówi o lokalu lub o wydzielonej strefie gastronomicznej sprzedaży stacji paliw płynnych. Klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, do czasu zajęcia przez nich miejsc. Obowiązek zakrywania ust i nosa realizuje także obsługa.

 

Uwaga: Biuro Służby Krajowej AA w Polsce nie jest ciałem sprawującym władzę nad grupami, nie wprowadza zasad ani nie wydaje nakazów lub instrukcji ponieważ każda grupa AA jest niezależna, a decyzje są podejmowane przez sumienie grupy.

 

Komunikat 10/20 z 03.06.2020

 

Po opublikowaniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemiologicznego, Zarząd Fundacji wystąpił do Ministerstwa Zdrowia
z zapytaniem o możliwość i warunki organizacji mityngów Anonimowych Alkoholików. Wskazujemy na konieczność zachowania w trakcie ich przeprowadzania „obowiązujących zasad bezpieczeństwa określonych przez Ministra Zdrowia w związku
z trwaniem stanu epidemii”.
    Więcej informacji uzyskać można w regionalnych stacjach epidemiologicznych oraz u gospodarzy lokali, którzy mogą być zobowiązani do przestrzegania oddzielnych, szczegółowych przepisów.
Zarząd Fundacji BSK AA w Polsce

Pełna treść odpowiedzi z Ministerstwa Zdrowia znajduje sie tu.

 

Komunikat 7/20 z 07.05.2020

 

Zwracamy się z ogromnymi podziękowaniami do wszystkich darczyńców, którzy w tym trudnym, także pod względem finansowym okresie realizują 7 Tradycję AA, przekazując darowizny na konto Fundacji. Reakcja członków Wspólnoty na sytuację w jakiej się znaleźliśmy w wyniku epidemii, pozwala z wiarą i nadzieją patrzeć w przyszłość.

Od 16 marca 2020 r. otrzymaliśmy wpłaty od 346 osób z całej Polski, 109 grup, 15 intergrup oraz 8 regionów. Wartość darowizn w kwietniu w porównaniu do lutego wzrosła 3-krotnie i wynisła 40.914 zł, z tego:

- od członków Wspólnoty – 11.437 zł – wzrost 9-krotny,

- od grup – 15.665 zł – wzrost 20-krotny,

- od intergrup – 3.612 zł – zmniejszenie 2-krotne,

- od regionów – 10.200 zł – wzrost 2,5-krotny.

Wpłaty na fundusz urodzinowy utrzymują się na tym samym poziomie i w kwietniu osiągnęły kwotę 2.823 zł. Ponadto dokonywane są przelewy bezpośrednio na subkonta regionów z przeznaczeniem na pokrycie wydatków ponoszonych przez dany region.

Zarząd Fundacji wraz z pracownikami i wolontariuszami podjął, częściowo już skuteczne działania, mające na celu obniżenie kosztów ponoszonych przez Fundację i Wspólnotę, w tym dotyczące najmu lokali i wynagrodzeń. Ograniczyliśmy lub wstrzymaliśmy czasowo dodruk literatury.

Mamy nadzieję, że darowizny od Wspólnoty oraz działania oszczędnościowe pozwolą, w jak najmniejszym stopniu, naruszyć zgromadzone rezerwy finansowe, które są wymagane zasadami 12 Koncepcji AA. 

Jeszcze raz dziękujemy za wszystkie wpłaty dokonywane na konta Biura Służby Krajowej AA. Przypominamy o możliwości zakupu literatury AA w sklepie internetowym oraz w lokalach Fundacji w Warszawie.

 

Z życzeniami zdrowia i Pogody Ducha 
Zarząd Fundacji BSK AA w Polsce

 

Komunikat 6/20 z 31.03.2020

 

Konwencja Anonimowych Alkoholików w Detroit w USA, planowana na 2–5 lipca 2020 r. została odwołana. Następna konwencja odbędzie się w 2025 roku w Vancouver w Kanadzie.

Taką informację zamieściła na stronie Konwencji AA w Detroit Michele Grinberg, przewodnicząca Rady Powierników Anonimowych Alkoholików USA i Kanady.

Informacja na temat zwrotu kosztów:
- zwrot kosztów rejestracji bezpłatnie w ciągu sześciu tygodni
- zwrot opłaty za rezerwację hotelu, dokonanej przez Housing Bureau, do 30 kwietnia 2020 r. Jeżeli zwrot nie wpłynie, należy skontaktować się bezpośrednio z hotelem, drogą mailową: 2020ichousing@sxsw.com lub telefoniczną: 1-512-872-2159
- w celu anulowania biletów lotniczych należy skontaktować się bezpośrednio z linią lotniczą
- zwrot kosztów wynajęcia skutera lub wózka inwalidzkiego w ciągu ośmiu tygodni
- osoby, które zamówiły pamiątkowe wydania literatury AA, otrzymają zwrot wpłat; zamówione specjalne wydania biuletynów „Grapevine” i „La Vina” zostały już rozesłane.

Wszystkie planowane imprezy towarzyszące, takie jest spotkania Al-Anon czy przyjęcie w Plaza Hotel, zostały odwołane.


Komunikat 5/20 z 25.03.2020

 

Rada Powierników Służby Krajowej oraz Zespół Organizacyjny Ogólnopolskiego Zlotu Radości – Święta „Zdroju” w Krasnobrodzie, informują że z powodu zaostrzającej się sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju spotkanie zaplanowane na 1–3 maja 2020 r. nie odbędzie się.
W związku z tym, że w głównym obiekcie nie ma już żadnych wolnych terminów do końca roku 2020, podjęliśmy decyzję o przesunięciu Zlotu na 1–3 maja 2021 r. w niezmienionej formie i według tego samego programu.
Istnieje możliwość pozostawienia wpłaconych zaliczek za zakwaterowanie na poczet przyszłego roku bądź ich wycofania. W tej sprawie prosimy o bezpośredni kontakt z gospodarzami obiektów, w których dokonaliście rezerwacji.
Z życzeniami pogody ducha
Rada Powierników SK


Komunikat 4/20 z 24.03.2020

 

Drodzy Przyjaciele!

Pozdrawiamy wszystkich członków Wspólnoty AA w tym trudnym czasie szerzącej się epidemii.
Z powodu decyzji różnych władz nie mamy możliwości korzystania z naszych lokali. Kierując się dobrem swoim i swoich najbliższych, również same grupy podejmują decyzje o zawieszaniu mityngów.


Dla anonimowego alkoholika brak możliwości osobistego spotkania z innym alkoholikiem, zwłaszcza tym jeszcze cierpiącym, jest wielką próbą. To trudny czas także w zmaganiu z naszą chorobą. Z tym większą radością obserwujemy starania przyjaciół, mające na celu zastąpienie dotychczasowych form działania nowymi, nie wymagającymi kontaktu fizycznego. Grupy AA organizują się, telefony rozgrzewają od codziennych rozmów. Internet także przychodzi nam z pomocą. Nigdy tak wielu z nas nie uczyło się nowych rozwiązań technicznych, by nawiązać kontakt z innym alkoholikiem, sponsorem, podopiecznym, swoją grupą, innymi służebnymi AA. Wzrost liczby takich grup można zaobserwować na stronie Wspólnoty AA, która stała się naszą tablicą informacyjną także w tym zakresie. https://aa24.pl/pl/komunikaty-covid-19
Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu z nas zdanych jest jedynie na kontakt z Programem 12 Kroków AA w formie pisanej (książka, biuletyn, ulotka, strona internetowa Wspólnoty), tak jak żołnierze na misjach czy marynarze w długich rejsach. Literatura jest i będzie rozsyłana dzięki ofiarnej pracy naszych kolporterów, pracowników magazynu. Zapraszamy do sklepu on-line Wspólnoty AA w Polsce. https://aa24.pl/pl/sklep-z-literatura


Fundacja BSK AA w Polsce cały czas płaci rachunki za sale dla poszczególnych grup, Punkty Informacyjno-Kontaktowe, telefony i jakże potrzebne teraz łącza internetowe. Musimy zapewnić regularną płacę pracownikom Fundacji, na bieżąco opłacać faktury i prowadzić działalność wydawniczą. Przekazujemy nieodpłatnie zwiększoną liczbę biuletynów AA do zakładów karnych.

 

Obawiamy się, że przygotowana na taki właśnie czas, zgodnie z zasadami AA, rezerwa finansowa, może się wyczerpać. W obecnej sytuacji, gdy „kapelusz nie krąży po sali”, jest zrozumiałe, że nie ma datków z grup, intergrup i regionów. Pozostają nam jedynie wpłaty bezpośrednio do Fundacji. Apelujemy do służebnych i wszystkich członków AA o przelewy na konto:  
SANTANDER BANK POLSKA SA  33 1090 1043 0000 0001 0067 9467  
dla wpłat z zagranicy: kod Swift (BIC): WBKPPLPP     

Prosimy przed każdym przelewem zweryfikować poprawność numeru konta z podanym wyżej.

 

Niektórzy członkowie grup, nie mając możliwości dokonania przelewu, po każdym mityngu telefonicznym lub online odkładają kwotę, którą zazwyczaj wrzucali do kapelusza, by później niezwłocznie przekazać skarbnikowi lub przesłać na konto Fundacji.

 

Anonimowi Alkoholicy mówią, że datki przekazane w ramach 7 Tradycji są najwyższą, bo całkowicie anonimową, formą realizacji 12 Kroku AA.  

Pogody ducha i zdrowia dla wszystkich

Rada Powierników SK AA w Polsce


Komunikat 3/20 z 17.03.2020

 

Dla zapewnienia członkom Wspólnoty aktualnej informacji na temat form działania grup polskojęzycznego AA w okresie pandemii koronawirusa COVID-19  uruchamiamy informację telefoniczną w tym zakresie pod stałym numerem infolinii AA

801 033 242 (do godz. 16.00) 

oraz numerami

 

+48 606 737 579 +48 538 631 917 +48 660 517 087

 

 


Komunikat 2/20 z 13.03.2020

 

W związku z faktem, że w najbliższym czasie wielu członków Wspólnoty może mieć utrudniony kontakt z grupą AA, udostępniamy dodatkowe numery telefonów, które w dni powszednie będą uzupełniać obecnie działającą infolinię AA:

 

+48 660 517 087 +48 606 737 579 +48 538 631 917
+48 604 867 406 +48 723 009 495 +48 784 962 657

Komunikat 1/20 z 12.03.2020

 

Rada Powierników Wspólnoty AA w Polsce, świadoma zagrożenia spowodowanego przez koronawirusa (COVID-19), szuka wspólnego doświadczenia również w tym zakresie, korzystając z już podjętych działań przez Wspólnotę AA w innych krajach, w tym w USA  i Kanadzie. Zagadnienie prawdziwej czy potencjalnej epidemii wirusa wykracza poza nasze kompetencje. Możemy jedynie zasugerować wsłuchiwanie się w komunikaty, zalecenia i ewentualne polecenia profesjonalnych służb sanitarnych.

 

Proponujemy grupom przygotowanie rozsądnego działania, nie zapominając jednak o naszym podstawowym celu. Być może warto rozważyć zmianę, na pewien czas, zwyczajów na mityngach.  Oto przykłady działań wprowadzonych w niektórych grupach AA:

 

- unikanie podawania dłoni, trzymania się za ręce, przytulania się;

- upewnienie się, że stoliki na mityngach spełniają wymogi sanitarne, lub wstrzymanie się na razie z zakupem przekąsek, np. paluszków;

- zwiększenie odstępów między siedzącymi.

 

Ważne, by w obecnej sytuacji zdrowotnej w kraju i na świecie każdy członek Wspólnoty pamiętał o odpowiedzialności za zdrowie swoje, swoich bliskich oraz przyjaciół. Przychodząc na mityng z objawami choroby bądź po pobycie na terenach ze wzmożonymi zachorowaniami, możemy narazić innych członków Wspólnoty.

 

Podpowiadamy także rozwiązania, gdyby grupa tymczasowo nie była w stanie spotykać się osobiście: 

 

- stworzenie list kontaktowych grupy i pozostawanie w kontakcie telefonicznym, e-mailowym bądź przez media społecznościowe. Służby grupy mogą przygotować awaryjne możliwości spotkań, nawet z podglądem uczestników poprzez popularne komunikatory; w ten sam sposób mogą odbywać się spotkania służebnych AA oraz warsztaty tematyczne. O pomoc w tym zakresie można zwrócić się do łączników internetowych Wspólnoty,

- dostarczenie członkom informacji dotyczących funkcjonowania „grup wirtualnych”, np. poprzez wskazanie adresu: https://aa24.pl/pl/mityngi-on-line

- wywieszenie stosownej informacji w miejscu spotkań grupy i/lub dyżur służebnego w czasie odwołanego mityngu,

 

Sugerujemy informowanie łączników internetowych intergrup, regionów AA o odwoływaniu warsztatów, mityngów, spotkań służebnych AA, by można opublikować takie informacje na stronach Wspólnoty oraz rozesłać je poprzez komunikatory.

 

Z uwagą monitorujemy sytuację. W razie konieczności będziemy przekazywać dalsze informacje. 

 

Biuro Służby Krajowej Wspólnoty AA w Polsce otrzymało również zapytania dotyczące wydarzeń organizowanych przez AA w bieżącym roku. Podjęliśmy decyzję o przesunięciu, na termin późniejszy, warsztatów ogólnopolskich Wspólnoty AA, które miały się odbyć w marcu i kwietniu br. Celem aktualizowania wiedzy na ten temat, należy systematycznie odwiedzać stronę https://aa24.pl oraz korzystać ze wszystkich wewnętrznych kanałów informacyjnych Wspólnoty AA, w tym systemu Emitent i newslettera Służby Krajowej. Zdecydowaliśmy także o odwołaniu spotkania Rady Powierników SK i Rady Fundacji, które miało się odbyć pod koniec marca br. Przypominamy, że bezpieczeństwo członków Wspólnoty jest najważniejsze.

 

Mamy nadzieję, że ta krótka informacja będzie Wam pomocna.

Z pozdrowieniami, 

Służby Rady Powierników SK AA w Polsce

oraz Rady Fundacji BSK AA w Polsce.