x
menu
a a a

Regulamin usług

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony aa24.pl

 

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

§1

 

1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem) określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej aa24.pl Fundacji Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce, 00-677 Warszawa, ul. Piękna 31/37, NIP: 525 10 09 260, regon 011204085 zwanej dalej BSK AA zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

2. Uruchomienie odpowiedniej Usługi na stronie aa24.pl lub złożenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej oraz wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu, jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zawarciem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z BSK AA bez konieczności sporządzenia odrębnych umów.

3. Regulamin określa:

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 

§2

 

1. Definicje pojęć, użyte w Regulaminie określają:

a) Klient – podmiot lub osoba korzystający z usług BSK AA, który zamówi świadczenie określonych usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie,

b) Usługa - działanie podejmowane w celu zaspokojenia określonej potrzeby Klienta, które następuje poprzez wysłanie i odebranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Klienta, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego.

c) Strona BSK AA - Strona internetowa https://aa24.pl

d) Przeglądarka internetowa - program komputerowy umożliwiający pobieranie i wyświetlanie stron internetowych umieszczonych na serwerze internetowym.

e) Cookies – tzw. ciasteczka, czyli pliki tekstowe zapisywane automatycznie na dysku lokalnym komputera przez przeglądarkę internetową i przechowujące informacje dot. odwiedzin takie jak np. typ przeglądarki itp.,

f) System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego,

g) Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,

h) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

 

§3

 

1. W trakcie korzystania z Usług, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Klienta zapisywane są pliki Cookies. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies.

2. BSK AA nie gwarantuje poprawności pracy Systemu teleinformatycznego, sprzętu i oprogramowania komputerowego Klienta i nie ponosi za niego odpowiedzialności

 

 

Rozdział 2. Rodzaje i zakres świadczonych usług

§4

 

1. Niniejszy Regulamin obejmuje następujące Usługi świadczone drogą elektroniczną:

a) Elektroniczna wysyłka informacji wewnętrznym komunikatorem AA o nazwie Emitent na zasadach określonych w Polityce Prywatności strony BSK AA,

b) Zamawianie i opłata prenumeraty drukowanych biuletynów Skrytka 2/4/3 i Zdrój,

c) Zamawianie książek w sklepie internetowym i wysyłka do Klienta

d) Rejestracja uczestników Zlotów, Warsztatów oraz innych imprez organizowanych przez BSK AA lub za pośrednictwem BSK AA przez Służby Regionów AA.

e) Udostępnianie treści zgodnie ze statutową działalnością BSK AA.

2. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom.

3. Informacje o modyfikacjach są publikowane na Stronie internetowej BSK AA i nie stanowią zmiany Regulaminu.

 

§5

 

BSK AA zastrzega sobie prawo ograniczania lub zmiany Usług na czas określony lub bezterminowo.

 

 

Rozdział 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów

§6

 

1. BSK AA świadczy Usługi na rzecz swoich Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Każdy Klient od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez BSK AA ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

4. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej.

5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z BSK AA na skorzystanie z danej Usługi.

 

§7

 

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ww. rozporządzeniem.

2. Usługodawca każdorazowo określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną.

 

§8

 

1. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Usług poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Systemie.

2. Rezygnacja, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów.

 

 

Rozdział 4. Korzystanie z usług

 

§9

 

1. Strona internetowa BSK AA jest dostępna dla Klientów przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. BSK AA zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do Strony internetowej BSK AA w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowej konserwacji.

2. Klient zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość realizacji wykonania zlecanych dyspozycji, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zobowiązany jest do kontaktu z BSK AA zgodnie z postanowieniami §11.

 

§10

 

1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do systemów teleinformatycznych BSK AA następujących treści:

a) Powodujących zakłócanie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych BSK AA lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

b) Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. BSK AA nie kontroluje środowiska komputerowego Klienta, zaleca jednak, aby Klient upewnił się przed skorzystaniem ze Strony internetowej BSK AA , czy jego środowisko komputerowe jest bezpieczne i zgodne z wymaganiami. BSK AA nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje nie stosowania się do powyższych zaleceń.

3. BSK AA zaleca również stosowanie programów antywirusowych. BSK AA nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Klienta.

4. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, BSK AA ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu teleinformatycznego.

 

 

Rozdział 5. Tryb postępowania reklamacyjnego

 

§11

 

1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami:

a) telefonicznie: +48 22 828-04-94 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: biuro@aa.org.pl

2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.

4. Zwroty kwot związanych z opłatami za świadczenie Usług, dokonywane są na warunkach i zasadach zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Zwrot kwot w przypadku płatności elektronicznych DOTPAY.pl realizowany jest kanałem DOTPAY. Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia sposobu zwrotu płatności.

 

 

Rozdział 6. Postanowienia końcowe

 

§12

 

1. BSK AA zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się:

Wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących

Dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym Systemie teleinformatycznym BSK AA

Zmiany w ofercie BSK AA

2. W przypadku zmian Regulaminu BSK AA powiadamia wszystkich swoich Klientów o treści zmian stosownym komunikatem ogłoszonym na Stronie internetowej BSK AA

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na Stronie BSK AA.

 

§13

 

1. BSK AA nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z wynikłych awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania Systemów teleinformatycznych, będących poza BSK AA .

2. BSK AA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Usług wynikającej z błędnej rejestracji Klienta.

3. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem a BSK AA w związku ze świadczeniem Usług za pomocą Strony internetowej będą rozstrzygane przez sądy odpowiednie dla siedziby BSK AA

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i Kodeks Cywilny.

 

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DOTPAY.pl

 

 

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce

ul. Piękna 31/37

00-677 Warszawa

NIP: 525-10-09-260

Regon: 011204085

tel. 22 828-04-9

 

Skontaktuj się z nami

801 033 242

aa@aa.org.pl